Hotové projekty

V této sekci se nachází konkrétní obsah pro využití při vyučovacích hodinách, tedy praktické projekty na téma 3D modelování a tisku. Doporučujeme začít Úvodem do 3D tisku, který je určený pro úplné začátečníky a kombinuje jednoduchý praktický projekt s teoretickou lekcí.

Každý projekt obsahuje veškeré potřebné podklady pro vyučujícího, tedy osnovu, prezentaci, potřebné návody a soubory s vzorovými 3D modely.

Uvedený čas u každého projektu je orientační a představuje čas strávený při výuce, bez přípravy a tisku.

LEKCE: ÚVOD DO 3D TISKU

Tato lekce je určena pro první seznámení s 3D tiskem. Studenti se dozví něco málo o historii, principech a využití 3D tisku a také si vyzkouší vymodelovat a vytisknout svůj první model.

KLÍČENKA

Tento projekt je určen pro první seznámení s 3D tiskem a modelovacím programem Tinkercad. Studenti se během jedné vyučovací hodiny naučí vymodelovat a vytisknout klíčenku s vlastním jménem.

VYKRAJOVÁTKO

V tomto projektu se žáci naučí základní funkce v programu Tinkercad včetně přípravy modelu pro samotný 3D tisk. Dle přesného zadání si vytvoří vykrajovátko ve tvaru hvězdy, šikovnější žáci se mohou návodem inspirovat a tvořit své vlastní tvary.

3D MĚSTO

Pomocí tohoto projektu si studenti procvičí základní funkce v programu Tinkercad a zároveň se začnou učit, jak správně odhadnout velikost a proporce při 3D modelování. Zároveň si uvědomí některé limity 3D tisku, co se týče minimální tisknutelné velikosti a tzv. převisů.

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Studenti si zopakují učivo fyziky 9. ročníku základní školy, konkrétně základní pojmy astrofyziky. Studenti na základě připomenutých znalostí vytvoří model v Tinkercadu, procvičí si ovládání PrusaSliceru, pomocí kterého model převedou do formy souboru gcode. Studenti vytisknou model, který následně poslouží jako demonstrační pomůcka do hodin fyziky.

3D PŮDORYS BYTU

Během tohoto projektu si žáci přeměří vlastní byt (nebo byt nějakého známého/ příbuzného). Rozměry zanesou na čtverečkovaný papír v poměru 1 m v bytě = 1 cm do modelovacího programu. Poté celý půdorys vymodelují v programu Sketchup (nebo TinkerCAD). Do modelu zanesou i otvory na okna a dveře.

3D TISK DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Žáci mladšího školního věku se také účastní silničního provozu, ať už jako chodci nebo cyklisté. Pro svou bezpečnost by měli znát význam dopravního značení. Výsledkem projektu je 3D tisk dopravních značek, které využijete při kreslení křižovatek a řešení dopravních situací, např. s autíčky a panáčky nebo s Ozoboty.

3D TISK UČEBNÍ POMŮCKY PRO VÝUKU ZLOMKŮ - OSMINKA

Výuka zlomků je pro žáky I. stupně ZŠ náročná na představivost. Praktická pomůcka, se kterou mohou žáci pracovat jednotlivě nebo po dvojicích významně ulehčí pochopení významu zlomků a základních operací s nimi. Cílem projektu je usnadnit pochopení pojmů zlomků a základních operací (sčítání, odčítání, rozšiřování a krácení).

VĚKOVÉ PYRAMIDY

Žáci si na reálném úkolu zopakují učivo zeměpisu 9. ročníku základní školy věnované problematice přirozené měny obyvatelstva. Zároveň se při tvorbě modelů věkových pyramid zdokonalí v práci s tabulkovým editorem Excel, vektorovým editorem Inkscape, online aplikací pro 3D modelování TinkerCAD a procvičí si základní ovládání PrusaSliceru. Žáci vytisknou věkové pyramidy, které mohou posloužit jako demonstrační pomůcka do hodin zeměpisu.

MOST PŘES ÚDOLÍ - AutoCAD

V projektu studenti navrhnou vlastní konstrukci mostu přes zadané údolí a nebo mohou použít mostní konstrukci dle zadání. Konstrukci nejdříve nakreslí v programu Autocad ve 2D a následně stavbě přidají třetí rozměr. Hotovou stavbu pak vyexportují do stl souboru a v programu PrusaSlicer si připraví gcode, aby bylo možné výtvor vytisknout.

MODELOVÁNÍ VÁNOČNÍCH OZDOB POMOCÍ OPAKOVÁNÍ V BlocksCAD

Studenti se naučí pracovat s programem BlocksCAD a vyzkouší si generování modelů s pomocí opakování a případně dalších algoritmických nástrojů jako proměnné. Vše na příkladu vánočních ozdob, ale lze realizovat i na jiné “ozdobné” účely.

ŠKOLNÍ AREÁL - STAVEBNICE

Projekt slouží k osvojení naučených pojmů a funkcí v programech Tinkercad, Inventor a PrusaSlicer, které dále žáci aplikují během daného zadání. Konkrétně to je na tvorbu a výrobu areálu školy, kterou žáci navštěvují (budovy, zázemí, sportoviště, zahrady, parkoviště…)

DĚTSKÁ VKLÁDACÍ KOSTKA

Tento projekt je určen k získánı́ základních dovedností v modelovacím programu Tinkercad, a dále k procvičení ovládánı́ 3D tiskárny a PrusaSliceru. Šestičlenná skupinka žáků bude vytvářet dětskou vkládacı́ krychličku na různé jednoduché tvary těles. Žáci se domluví, jaké tvary, kdo do své stěny použije tak, aby ve finálním výrobků byl každý tvar použit pouze jednou.

CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ - VARIABILNÍ HRACÍ KOSTKY

Hlavním cílem projektu je procvičování chemického anorganického názvosloví. Součástí projektu je ale také 3D tisk projektových modelů. Nabízí se i možnost 3D modelování vlastních rozšiřujících „žetonů“ s dalšími prvky/skupinami. Podle zvoleného scénáře lze rozvíjet různé klíčové kompetence žáků (kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, případně i kompetence pracovní).

ZUBOVÉ ČERPADLO

Každý student dostane na ukázku jednu část skutečného zubového čerpadla nebo jeho výkresu, zkusí si součást změřit a následně vymodelovat. Společně si studenti zkusí také celkovou sestavu a její simulaci. Následně se naučí práci s Prusaslicerem, ve kterém připraví součást na tisk. Po vytištění na studenty čeká společná montáž, kde je výstupem otáčející se čerpadlo.

DRON S ŘÍDÍCÍM SOFTWAREM ARDUPILOT

Cílem projektu je vytvořit si plně funkční dron a porozumět základům robotiky. Vytvořením dronu se studenti naučí jak modelovat jednotlivé části dle dokumentace k motorům a vrtulím, porozumí problematice elektronických obvodů a funkce senzorů řídící jednotky. Nastaví si řídící jednotku. Porozumí principu akcelerometrů, gyroskopů pro stabilizaci dronu. Případně také držení přesné pozice pomocí GPS modulu. Získají tak plně funkční konfigurovatelný dron vhodný pro další vývoj.

CHEMICKÁ STAVEBNICE ORGANICKÝCH SLOUČENIN

Cílem projektu je rozvoj představy studentů abstraktního vzorce uhlovodíků znázorněným 2D schématem a prostorovou představou realizovanou 3D stavebnicí. Vytištěním dílů stavebnice získá škola názornou pomůcku pro výuku chemie, kde si studenti mohou doslova osahat molekulární stavbu sloučenin. Sada modelů obsahuje i držáky, které mohou sloužit pro trvanlivější zachování celých sestav modelů například jako nástěnné obrazy. Vedlejším cílem projektu je zařazení sestavy do tisku při vedení 3D kroužků

OPEVNĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Díky náplni projektu, tvorbě modelu opevnění/bunkru, mohou žáci lépe poznat kus podstatné historie naší země, seznámit s podstatnými fakty týkající se historie. Dochází k procvičení práce s PC a modelovacím programem Tinkercad. Výstupem je zmenšenina „řopíku“. Tento může být následně upraven, barven a zasazen do modelu bojiště. Projekt lze individuálně zařadit do výuky ICT, Dějepisu, Výtvarné výchovy a pracovních činností.

ŠKOLNÍ MEDAILE

Tento projekt je určen k získání základních dovedností v modelovacím programu SketchUp, a dále k procvičení ovládání 3D tiskárny a PrusaSliceru. Žáci 7. ročníků budou ve výuce výtvarné výchovy tvořit grafický návrh školní medaile, která bude udělována za umístění v soutěžích pořádaných školou. Nejzdařilejší práce žáků v programu SketchUp budou použity v daném roce jako podklad pro tisk medailí na 3D tiskárně jako odměna za výkony ve sportovních soutěžích pořádaných školou.

BRAILLOVO PÍSMO - PEXESO

Žáci se v projektu seznámí s tím, jak žije člověk, který nevidí. V rámci projektu bude provedena beseda s nevidomým člověkem, který jim přiblíží problematiku každodenního života beze zraku. Mezi základní potřeby takového člověka je potřeba číst a psát. K tomu právě slouží Braillovo písmo. Žáci vytvoří celou abecedu v Braillově písmě formou pexesa. Kdy jedna z dvojice bude psána Braillem a druhá z dvojice bude psána latinkou.

Inspirovali jsme vás k tvorbě vlastního projektu? Zapojte se do naší výzvy a získejte od nás 3D tiskárnu zdarma!